Зауэ операцэ хэхам (СВО-м) хэтхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ ирагъэгъуэт федеральнэ социальнэ дэІэпыкъуныгъэхэр:

11. ББМ (БМП, БМД, БТР, МТЛБ) къызэригъэуам папщІэ—сом мин 50.

12. САУ, ЗРУ (С-300, «Бук», «Тор», «Оса» зауэ техникэхэр зэрызэхикъутам пэкІуэу—сом мин 50;

13. БпЛА (ику ит жыжьагъ), «Точка У» ракетэ, «Ольха» РСЗО, «Смерч», «Ураган» снарядхэр, ХИМАРС (на англ, плиз) къэзыгъэуам—сом мин 50;

14. УІэгъэ хъуам зэ тыгъуэу (УФ и Президентым зи №98-уэ къыдигъэкІа Унафэ)—сом мелуани 3;

15. Игъуэта уІэгъэм, фэбжьым и ягъэкІэ адэкІэ зэуэным темыгъэпсыхьауэ къалъытам зэ тыгъуэу ират ахъшэ (Зи №52-ФЗ Хабзэ)—сом 3 131 729-рэ.

КъыкІэлъыкІуэнущ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *