ИУАН Руслан Валерэ и къуэр Черкесск къалэм щопсэу, АлиБэрдыкъуэ къуажэм и лъабжьэр къыщожьэ. Илъэс 28м ит щIалэм и гъащIэр къызэрыкIуэу, лэжьыгъэмрэ унагъуэмрэ зэдихьу къэгъуэгурыкIуэт. Ар ухуакIуэхэм яхэту лажьэт, шхэжт, псэут. Ауэ, абы и гъащIэм мы гъэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къыщыхъуащ — абы мурад ищIащ зауэ операцэ хэхам (СВО) кIуэну.

ЩIалэм и хьэлкIэ быдагъ зыхэлъ, шынэ зигу имылъхэм хуэдэти, тегушхуэри, зы илъэскIэ за­уэ къулыкъум контракткIэ хыхьащ. И адэанэми и щхьэгъусэми яримыгъэцIыхуу, дэфтэрхэм Iэпэ щIидзри, къулыкъум дэкIащ.

Япэ щIыкIэ ахэр Владикавказ махуэ 20кIэ зауэ Iуэхум щыхуагъэсащ. ИужькIэ, Украинэм щынэсами, махуи 10кIэ егъэджэныгъэгъэсэныгъэ лэжьыгъэ къыдрагъэкIуэкIащ.

— Япэ дыдэу Украинэм  кIэ дрикIуэу, гранатэхэр къытхаутIыпщхьэу щIадзащ. Абдеж къатитхуу зэтет унэхэм зыщыдгъэпщкIури, апхуэдэу дыкъызэтенащ. Ауэ гурыIуэгъуэ хъуащ псори къызэрытщыхъум хуэдэу тыншу зэрыщымытыр, — игу къегъэкIыж къулыкъум щы­пэрыува зэманыр Руслан.

Къапщтэмэ, пIалъэ кIэщIщ Иуаныр абы зэрыхэтар. Ауэ, абы къриубыдэу гъащIэ псом ухэзыгъэплъэж Iуэхугъуэ куэдым ирихьэлIащ.

ЗауэлIхэм я псэукIэр зэрымыпсынщIэр, арами, абыхэм къикIуэт ямыIэу къапэщылъ къалэнхэм зэры­пэрытри жеIэ абы. ИгъащIэкIи щымыгъупщэжыну игу къинауэ къыщIэкIынщ ар уIэгъэ щыхъуа махуэр. Апщыгъуэм командирым хъыбар къыIэрагъыхьащ Руслан зыхэт ротэр зауэ гуащIэ здыщекIуэкI щIыпIэм нэсыну. ПсынщIэу заужьри, ягъэлъэгъуа щIыпIэмкIэ яунэтIащ. ТIурытIурэ жыхуаIам екIуалIэу щIадзащ. Километр 1,5рэ абыхэм къызэранэкIауэ, шынагъуэ гуэрми гу лъамытэу здэкIуэм, пилотыншэ аппаратым ла­гъым пылъу Руслан и лъакъуэм пэгъунэгъуу къэлъэтащ, зэуи щIалэм и лъэр щIиудащ. Абы щIыгъуа ди хэкуэгъу щIалэри абдеж уIэгъэ щыхъуащ. Зыр зым иужь иту лагъымхэр къехуэхт. УIэгъэ хьэлъэ зыгъуэта Руслан пымэхыкIмэ зыкъищIэжурэ дакъикъэ 15м нэскIэ щы­лъащ. Ротэм хэт гупри куэдкIэ япэжыжьэтэкъыми, зэ­рыпсэур къалъагъун пап­щIэ, щIалэхэм Iэ ящIа щхьэкIэ, гу къылъатакъым. Езыхэми а дакъикъэм икIуэтыжын къахудэхуащ.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *