Хэкур хъумэныр — щІыхьщ

Сыт щыгъуэ зэмани пщІэ лейрэ щІыхьрэ зыхуащІщ зауэлІыр, зауэлІ къулыкъур зи гъащІэ гъуэгу, зи Іуэху щІафэ хъуахэр. Абыхэм я цІэм ирапх Хэкум и шына­гъуэншагъэр, къарууншэм къыщхьэщыжакІуэ хуэхъу­ныр, псэ зэпылъхьэпІэ къэралыр, жылагъуэр, цІыху бэр щихуэм дэІэпыкъуэгъу яхуэхъунымкІэ цІыхугъэ лъагэр.Мы зэманым йокІуэкІ гъатхэ къулыкъу дэшы гъуэ кампанэр. Контракт къулыкъу щІэным езыхэм я арэзыныгъэкІэ, я псэ къы хуеджэныгъэкІэ еувалІэр мащІэкъым. Абыхэм я ща­пхъэм тету, контракт къу­лыкъум хыхьэнымкІэ гукъыдэж зиІэу, ауэ щыты­кІэхэм, социальнэ хуэгъэ кІуэтэныгъэхэм псори щы­мыгъуэзэнкІэ мэхъу. Ар къыхэтлъытэу, республи­кэм и военкоматым и дэ ІэпыкъуныгъэкІэ, дыхуейщ ди щІэджыкІакІуэхэр щыд гъэгъуэзэну апхуэдэхэм.Урысейм и цІыхуу щыт дэтхэнэми, илъэс 18-м ще­гъэжьауэ 60-м нэс зи ныбжь хэм, хуитыныгъи лъэкІы­ныгъи яІэщ контракткІэ къулыкъу ящІэнымкІэ. Ап хуэдэм тезыубыдам УФм зыхъумэжыныгъэмкІэ и Ми нистерствэм зэгурыІуэны гъэ дищІын хуейщ. Конт ракт къулыкъум и нэхъ  мащІэрейуэ зы илъэс пІа лъэ иІэщ. АдэкІэ зэрыпищэ нур — езыр зэрегуакІуэщ.

ИлъэскІэ, нэхъыбэкІэ контракткІэ къулыкъу зы­щІэнум улахуэфІи, социаль нэ хуэгъэкІуэтэныгъэ зэ­хуэмыдэхэри къылъысынущ. Апхуэдэу:

* УФм и Президентым игъэува зэ тыгъуэр — сом мини 195рэ;

* КъЧРм и Іэтащхьэм игъэува зэ тыгъуэр — сом мин 400;

* къулыкъу щищІэну час тым нэса нэужь — «подъем ное пособие»у сом мин 20,  нэхъыбэ;

* социальнэ хуэгъэкІуэтэ ныгъэхэмрэ гарантиехэмрэ;

* КъЧРм и Іэтащхьэм игъэува, контракткІэ къу­лыкъу зыщІэм и унагъуэм папщІэ хэгъуэгу дэІэпыкъу ныгъэ зэхуэмыдэхэр;

* контракт къулыкъу­щІэм ихь къалэнхэм, и Іэна тІэм елъытауэ мазэ къэс улахуэ — сом мин 210м ще гъэжьауэ 1 мелуаным нэс.

Мыпхуэдэ щытыкІэхэр, контракт къулыкъум те­гушхуэхэм ятеухуахэр ма­щІэкъым. Абыхэм псоми фащыгъуэзэну фыхуеймэ, упщІэ фиІэмэ, захуэвгъазэ 8 (8782) 260461 телефо нымкІэ.

УФм зыхъумэжыныгъэм кІэ и Министерствэм конт ракт къулыкъум теухуа зэ­гурыІуэныгъэ дэфщІыфы нущ «Госуслуги» порталым кІэ; фызыщыпсэу щІыпІэм щыІэ военнэ комиссариат­хэмкІэ; Черкесск къалэм щылажьэ, контракт къу­лыкъумкІэ пунктымкІэ. Ар щолажьэ мыпхуэдэ хэщІа­пІэм: Черкесск къалэ, Ком сомольскэ уэрам, 31рэ унэм (республикэ военкомат).

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *