И къуэшым и къуэ Андрей цIыкIу щIыгъуу Черкесск и ТекIуэныгъэ пар­кымкIэ блэкIыху къэси, Котляров Анатолий, зы дакъикъэкIэ нэхъ нэмыIэми, мыбдежым къыщоувыIэ, сыту жыпIэмэ, абыкIэ мы щIыпIэр гъащIэ нагъыщэ зиIэ щихъ щIыпIэщ. Абы и адэшхуэхэри, абыхэм я адэжхэри – псори щызэуащ Хэку зауэшхуэм и фронтхэм, уIэгъэ хъуащ.

Хэти и унэм къигъэзэ­жащ, хэти и хьэдэр ха­мэщIым къыщинащ. Ахэр зэуащ къэзакъхэм яхуэдэу. Абы и хъыбар Анатолий хуеIуэтэж и къуэшым и къуэм.

—Дадэ Борис жиIэжт: нэхъапэхуным фашистхэр зэрыдудыныр мащIэт, ауэ иужькIэ Iэмал дыхуекIуэ­ри, къызэмыплъэкIыу Берлин нэгъунэ тхужащ, — мэгушыIэ Анатолий.

Езыми къигъэщIэщхъуакъым къызытекIыжахэм я цIэр. Котляров Анатолий яхэтщ КъэрэшейЧеркесым щыщу езыр лъаIуэу япэу Украинэм щекIуэкI зауэ операцэ хэхам контракткIэ кIуахэм. Къигъэнащ и уна­гъуэри, и лэжьыгъэри, лъэныкъуэ иригъэзащ и гъа­щIэ зэтегъэпсыхьари. Уэ ТекIуэныгъэшхуэр къэзы­хьахэм уакъыщытекIыжа­кIэ, Хэкум къулыкъу хуэп­щIэнымрэ хуомыщIэным­рэ ауэми уахэдэкъым. Аращ Котляровхэ я деж зэры­щытри.

(Тхыгъэм фыщеджэфынущзи №30 газет напэкIуэцIым)

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *