2022 гъэм мазаем и 24м УФм и Президент Путин Владимир и УнафэкІэ, Украинэм СВОр щІидзащ. Урысейм и Президентыр пэджэжащ ДНРмрэ ЛНРмрэ я Іэтащхьэхэм республикэхэм щыпсэухэр Киев режим ткІийм и бжьым къыщІэшы­нымкІэ зыкъызэрыхуагъэза лъэІум.

Абы лъандэрэ мы гъэм илъэс ещанэр щІидзауэ йокІуэкІ. Украинэм щыпсэу цІыхубэр илъэси 8м щІигъукІэ зыхэта бэлыхьыр гъэужьыхынымкІэ, лъэпкъгъэкIуэдыр къэгъэувыIэнымкIэ Урысей Федерацэм и Президентым дащтэу, ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу куэд СВОм хыхьащ — хэти контракт къулыкъум хэкІри, хэти игу — и псэ хуеджэныгъэкІэ, хэти мобилизацэкІэ. Дауэ щымытми, дэтхэнэми и мурадыр зыщ —демиталиризацэ, денацификацэ Украинэм щегъэкІуэкІын, апхуэдэуи цІыхубэр ма­мыр псэукІэм хэшэжын, Хэкур хъумэн.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *