ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! Украинэм и ма­мыр цIыхухэр хъумэным хуэунэтIауэ илъэситI хъуа­уэ йокIуэкI зауэ операцэ хэхар. Ди урысей зауэлIхэр, КъэрэшейЧеркесым икIахэри яхэту, лIыгъэ яхэлъу йозауэ украинэ неофашистхэм, яхъумэ мамыр цIыхухэм я гъащIэ тыншыр. Дэ, Урысейм и цIыхухэм, пщIэшхуэ яхудощI, япэрауэ, анэхэмрэ адэхэмрэ, Хэкум и хъума­кIуэ псэемыблэжхэр, Урысей Федерацэм и зауэлI цIэ лъапIэр лъагэу Iэтауэ зыхь къуэ щыпкъэхэр къызэралъхуам, зэрапIам, зэрагъэсам папщIэ.

Дрогушхуэ, Хэкум и хъумакIуэ хахуэхэр, зауэ операцэ хэхам деж я къалэн­хэр зэрахуэфащэу, я напэмрэ я тхьэлъанэмрэ емыпцIыжу, къэрал хьэлэмэтхэм япкъ иту, хьэрычэтрэ псэемыблэжыныгъэрэ къагъэлъагъуэу зыгъэзащIэ апхуэдэ цIыхухэр ди къэралым зэриIэм.

Дэри, зэрыкъэралуи да­поплъэ ди зауэлIхэм, абыхэм ТекIуэныгъэ лъапIэмрэ мамырыгъэмрэ я Iэрылъхьэу къагъэзэжыным.Урысей тхыдэм и дэт­хэнэ лъэхъэнэми хуэдэу бийм пэщIэувэну къызэщIэтэджащ Хэкум и хъумакIуэ щыпкъэхэр — сэлэтхэр, офицерхэр, я къэралым и хэкупсэ цIыхухэр!Ди зауэлI лъапIэхэ! Дрогушхуэ фи адэхэмрэ абыхэм я адэжхэмрэ Хэкур, дуней псор яхъумэу къагъэлъэгъуа хахуагъэм фэри зэры­пыфщэм! Ди гум, ди псэм къабгъэдэкIыу дыхуейщ узыншагъэ быдэ фиIэну, илъэс насыпыфIэ куэд къэвгъэщIэну!

КАЗАКОВ Валерий,Урысейм щыпсэу нэгъуейхэм я Федеральнэ лъэпкъщэнхабзэ автономием и совет Нэхъыщхьэм и тхьэмадэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *