КЪЭРЭШЕЙЧЕРКЕСЫМ и военком Белобородов Сергей ди хэгъуэгум гъатхэ дэшыгъуэ кампанэр зэрыщрагъэкIуэкIым къахутепсэлъыхьын папщIэ журналистхэр зэ­хуишэсащ. Фи пащхьэ идолъхьэ упщIэжэуап гъэпсыкIэм иту екIуэкIа зэпсэлъэныгъэ убгъуам кърикIуар.

— Урысейм и цIыхухэм лей ирахын я гугъэу, хамэ къэралхэм я хъыбарегъащIэ Iэмалхэм къулыкъу кампанэм лъэпощхьэпо хуэхъуну зэрыпылъар зэкъым. Мы къытпэплъэ гъатхэ дэшыгъуэми ахэр бэлэрыгъыну къыщIэкIынкъыми, дыхуэхьэзыр дэ абы? Сыт бжьыхьэ дэшыгъуэм къигъэлъэгъуар, зэран къыдэ­зыхыну пылъахэм ди Iуэху къагъэна? Хъунумэ, ды­щыгъэгъуазэ Урысей Федерацэм и хэгъуэгухэм я военнэ комиссариатхэмрэ я зыгъэзащIэ къулыкъу хэмрэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм.

— Пэжщ, хъыбар нэпцI къаткIэрэ, урысей жылагъуэр гужьеигъуэ хадзэн зи мурада хамэ къэралхэм дапэщIэ­ту екIуэкIащ бжьыхьэ дэшыгъуэ кампанэр. Интернетым куэду щатхт дзэм хыхьэнухэр зауэ операцэ хэхар здекIуэкI щIыпIэхэм дгъэкIуэну жаIэурэ. Ауэ, бжьыхьэ дэшыгъуэм бжыгъэрэ пэрыуэну хуеяхэм, зыри яхузэфIэкIакъым. Ди щIалэгъуалэр хущIэкъуащ икIи хущIокъу Хэкур хъумэнымкIэ телъ конституцэ къалэныр гъэзэщIэ­ным.

Военкоматым и лэжьакIуэхэр Урысейм и зыгъэзащIэ къулыкъухэмрэ щIыпIэ самоуправленэм и къулыкъухэмрэ ящIыгъуу къызэригъэпэщащ сэлэт сатыр хэувэ­нухэм я шынагъуэншагъэр, игъуэу зэлъэщIигъыхьащ дэшыным ехьэлIа Iуэхухэр. Дыубзыхуам тету, IэщэкIэ Узэда Къарухэм къулыкъу щащIэну бжьыхьэм едгъэжьащ цIыху 400м нэблагъэ. Дэтхэнэ къулыкъущIэми еттащ махуэ еным щыгъыну фащи, и хьэпшыпхэр зы­дилъхьэну къэлътмакъ хэхаи, иIыгъщ банк электроннэ карти. ЩIалэхэр зыхэхуа дзэ пакIэхэм тыншу зэрынэсы­нум хуэдэу, Iуэхум къыхэтлъытащ урысей авиацэм и кхъухьлъати 8. МафIэгухэмрэ автобусхэмрэкIэ зэбгред­гъэшащ къулыкъущIэ 300м щIигъур. КхъухьлъатэкIэ дутIыпщахэр Камчаткэ краймрэ Сахалин областымрэщ здашар.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *