Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ хьэкълыкъ къулыкъу Управленэм къызэри­тымкІэ, СВО-м хэта, хэт дэтхэнэми щхьэщах транспорт хьэкълыкъыр. Апхуэдэ хуэгъэкІуэ­тэныгъэр яхьэлІащ мобилизацэкІэ, езыхэм я арэзыныгъэкІэ, контракткІэ, Лъэпкъ гвардием къулыкъу щызыщІэу СВО-м хыхьахэм. Хьэкълыкъ хуэгъэкІуэтэныгъэр яхьэлІащ апхуэдэхэм я унагъуэхэми. Гу зылъытапхъэщи, хьэкълыкъыр зыщІамытынур зы транспортщ. Мыпхуэдэ щытыкІэхэм я лъабжьэщ «О транспортном налоге на территории Карачаево-Черкесгъэм, щІышылэгъатхэпэ мазэхэм къриубыдэу нэгъуэщІ хэгъуэгухэм ской Республики» зи фІэщыгъэцІэ хэгъуэгу Хабзэр.

Хьэкълыкъыр щхьэщах мотоциклым, мото­роллерым, машинэ псынщІэм (150 шы къару лъэщагъым ипщэ кІуа зимыІэм). Апхуэдэ хуэгъэкІуэтэныгъэр хьэкълыкъ къулыкъум къыхилъытэнущ СВО-м хэтам, хэтым ехьэлІа хъы­бар къулыкъум къыІэрыхьа нэужь. ФНС-м деж уи личнэ кабинетым зыщыбгъэгъуэзэфынущ Іуэхур зыІутым: https://clck.ru/39SmwY. СВО-м щыІэм теухуауэ хьэкълыкъ къулыкъум хъы­бар Іэрымыхьамэ, Іуэхур зыІутым щыхьэт техъуэ дэфтэр УФНС-м ебгъэхьын хуейщ. Апхуэдэщ, псалъэм и жыІэгъуэкІэ, удостоверенэм и щІэтхыкІыр. Хъунущ ар электроннэу ебгъэхь­ми, тхылъымпІэ дэфтэру уи щхьэкІэ, пощткІэ, МФЦ-кІэ яІэрыбгъыхьэми.

Урысейпсо хьэкълыкъ хуэгъэкІуэтэныгъэ щытыкІэ транспортым ехьэлІауэ щыІэкъым. Абы къыхэкІыу, нэгъуэщІ хэгъуэгухэм зэрыщытым зыщыбгъэгъуэзэфынущ Урысей ФНС-м и сайтым «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» жыхуиІэ сервисымкІэ: https://clck.ru/39SnEe.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *