Гъатхэпэм и 15-17 махуэхэм ящыщ зым си гуапэу сыкIуэнущ хэхыпIэ участкэм. Хэхыныгъэхэм дэтхэнэ цIыхуми лъэкIыныгъэ кърат езым дзыхь нэхъ зыхуищI кандидатым Iэ хуиIэтыну. АбыкIэ иIэ конституционнэ хуитыныгъэр хэти къигъэсэбэпыпхъэу къызолъытэ. Абы къинэмыщIауэ, Iэ тIэткIэрэ, дэ ди гупсысэкIэмрэ ди Iуэху еплъыкIэмрэ щхьэхуиту къыдогъэлъагъуэ. ИтIанэ, хэхыныгъэм хэт дэхэнэри мэгугъэ хэхыныгъэхэм яужь и гъащIэр ефIэкIуэну, и Iуэхухэр нэхъ зэкIэлъыкIуэну. Сэри сащыщщ апхуэдэхэм.  Хэхыныгъэхэм фIыкIэ сащогугъ. Согугъэ ди къэкIуэнум зэхъуэкIыныгъэфIхэр къыхыхьэну.

Къардэн Заремэ, Къэрэшей-Черкесым щIыхь зиIэ и журналист

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *