Илъэс къэси, хабзэфІ зэрыхъуауэ, мазае (февраль) мазэм республикэм и курыт еджапІэхэр псори зыхэт мазэ лэжьыгъэ месячник ирагъэкІуэкІ. Абы и купщІэр — щІалэгъуалэр хэкупсэлъэпкъыпсэу гъэ сэн, къапэщыт дзэ къулыкъум щІалэхэр щыгъэгъуэзэн, щхьэж и зэфІэкІ гъэунэ­хун, къэралым и тхыдэм нэхъри гъунэгъу хуэщІынращ. Мы гъэм месячникыр екІуэ кІынущ «Есть такая профессия — Родину защищать» и фІэщыгъэцІэу. ЩІышылэм (январым) и 24м, Чер кесск къалэм дэт щэнхабзэмкІэ Унэм гу фІэгъуэ дауэдапщэм щІэту къыщызэІуахащ месячникыр. Абы хэтащ республикэм егъэджэныгъэмрэ щІэныгъэмрэкІэ бэзым и лІыкІуэхэр, Черкесск къалэм и вете­ранхэм я Советым хэтхэр, щІалэгъуалэм хэкупсэлъэпкъыпсэ гъэсэныгъэ ягъэгъуэ тынымкІэ Купсэр, еджакІуэхэр, егъэджа­кІуэхэр, курыт еджапІэхэм я унафэщІхэр. Утыкум кърахьащ УФм, КъЧРм, ТекІуэныгъэм я ныпхэр. Гимнхэр абы пэджэ жащ, залышхуэм щІэсыр къызэщІиІэтэу. — ИгъащІэкІи Урысейр цІэрыІуэщ и цІыху щыпкъэхэмрэ хахуэхэмрэкІэ, зи Хэ кур зыхъумэну сыт щыгъуи хьэзырхэм­кІэ. Фэ, щІэблэщІэм, фи къалэн пажэщ за уэлІ щІыхьыр, фэеплъыр фхъумэну, фи адэхэмрэ адэжьхэмрэ я щІыхьым пыфщэныр, — и къэпсэлъэныгъэм къыщыхигъэ щащ Черкесск къалэм и мэрием егъэ джэныгъэмкІэ и Управленэм и унафэщІ Къалмыкъ СусаннэКъэпсэлъахэм къыхагъэщащ блэкІа илъэсхэм ди къэралым и цІыхубэр щІыхь кІэ, хахуагъэкІэ, гу къабзагъэкІэ къызэры хэщыжыр, Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекІуэ ныгъэм и лъапІэныгъэр щІэблэщІэм зы­щигъэгъупщэ зэрымыхъунур. Нобэ екІуэкІ СВОми ди зауэлІхэр зэрыхэтыр, абыхэм къагъэлъагъуэ щІыхьыр, хахуагъэр къы­хагъэщащ.

Месячникыр траухуащ Ленинград бло кадэр зэрыпхыратхърэ, Белоруссиер хуит къызэращІыжрэ мы гъэм илъэс 80 зэры­рикъуам. Абы ипкъ иткІэрэ, мазэ лэжьы гъэм къызэщІрагъэубыдэнущ ди къэра лым и махуэ хэхахэр, лІыгъэм, хахуагъэм, зауэм, текІуэныгъэхэм теухуахэр къыхэ гъэщыным, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм, еджа кІуэхэм щІэныгъэкІи, ІэпкълъэпкъкІи за­псыхьыным.Лэжьыгъэр мащІэкъым, ар Іыхьэ Іыхьэу ягуэшащ. Апхуэдэу, щІышылэм и 24 — мазаем и 1 пІалъэм къриубыдэу те матикэ зэхуэмыдэхэмкІэ декадэр екІуэ кІынущ, «Есть такая профессия — Роди ну защищать!» къыхуеджэныгъэм щІэту.Мазаем и 211 махуэхэм «Величие и слава России!» декадэр екІуэкІынущ, ма­заем и 1221м — «Согреем друг друга сердца» лэжьыгъэм и чэзущ.Мазэм и кІэухыу лэжьыгъэр къапщытэ жынущ, нэхъыфІхэр къыхагъэщынущ ЩІыхь тхылъхэмкІэ, зыгъэпсэхупІэ лагерхэм пщІэн шэу зэрыкІуэфыну путевкэхэмкІэ.

ТУАРШЫ Ирэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *