Рубрика: СВО КОНТРАКТ КЪУЛЫКЪУ

КЪУЭНЧ Умар, «Абаза» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ: ДэIэпыкъуныгъэр зыхащIэ

— Жылагъуэ, псапащIэ, къэрал зэгухьэныгъэ зэ хуэмыдэхэр хущIэкъу зэ­пытщ зауэ операцэ хэхар къызэрежьэрэ лъэпощхьэ похэм пэщIэхуа псоми щIэ гъэкъуэн яхуэхъуным.…

Гъатхэ дэшыгъуэм пылъ упщIэхэр

КЪЭРЭШЕЙЧЕРКЕСЫМ и военком Белобородов Сергей ди хэгъуэгум гъатхэ дэшыгъуэ кампанэр зэрыщрагъэкIуэкIым къахутепсэлъыхьын папщIэ журналистхэр зэ­хуишэсащ. Фи пащхьэ идолъхьэ упщIэжэуап гъэпсыкIэм…

АСЛЪЭНХЭ Алий, КъЧРм и АдыгэХасэм и тхьэмадэ: «Къулыкъу щIэным —щIыхь пылъщ»

Адыгэхэм я тхыдэм къыхощыж ди лъэпкъым сыт щыгъуэ лъэхъэни лIыгъэ хэлъу, зыщыпсэу къэралым и щIыхьыр ихъумэу къызэрекIуэкIар. Ноби аращ зэрыщытыр.…

СВО-м хэтхэм — хуэгъэкІуэтэныгъэ

Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ хьэкълыкъ къулыкъу Управленэм къызэри­тымкІэ, СВО-м хэта, хэт дэтхэнэми щхьэщах транспорт хьэкълыкъыр. Апхуэдэ хуэгъэкІуэ­тэныгъэр яхьэлІащ мобилизацэкІэ, езыхэм я…