19. ХэкІуэда зауэлІым и унагъуэм исхэм зэ тыгъуэу ират страховой ахъшэр (зи №52-нэ-ФЗ Хабзэ)—сом 3 131 729-рэ;

20. ХэкІуэда зауэлІым и унагъуэм щыщхэм ират зэ тыгъуэ страховой ахъшэр (зи №306-рэ-ФЗ Хабзэ) —сом 4 697 564-рэ;

21. ЗэуапІэхэм Іута ветеранхэм мазэ къэс ират—сом 4 188-рэ;

22. СВО-м хэтахэм я пенсэм хущІагъуж, къулыкъу зэрищІа илъэс бжыгъэм телъыта хуэгъэкІуэтэныгъэ—зы махуэр махуищым пэлъытын;

23 Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкІэ и МинистерствэмкІэ,  накопительно-ипотекэ Іэмалыр къагъэсэбэпу псынщІагъуэуу псэупІэ къащэхуным (зи №117-нэ ФЗ, 2004 гъэм 20.08-м щегъэжьауэ)—щыІэщ (апхуэдэ лъэкІыныгъэ жыхуиІэщ);

24. Къулыкъу псэупІэ е апхуэдэ псэупІэ бэджэнду зэриІыгъым папщІэ (зи №76-нэ ФЗ-м и 15.3 статья, 1998 гъэм 27.05-м щегъэжьауэ)—щыІэщ;

25. Военно-медицинэ ІуэхущІапІэхэм щызэгъэІэзэн, реабилитацэ щыщІын, щызыкІэлъыгъэплъын, пщІэншэу (зи №76-рэ ФЗ-м и 16-нэ статья, 1998 гъэм 27.05-м щегъэжьауэ—щыІэщ;

26. Федеральнэ бюджетым къыхэкІыу гъащІэмрэ узыншагъэмрэ страхованэ щІын (зи №76-нэ ФЗ-м и 18-нэ статья, 1998 гъэм 27.05-м щегъэжьауэ—щыІэщ;

27. Илъэс 20 къулыкъум иужькІэ пенсэ хуэгъэкІуэтэныгъэмкІэ хуитыныгъэр (1993 гъэм 12.02-м щегъэжьауэ УФ-м и Хабзэ, №4468-1—щыІэщ;

КъыкІэлъыкІуэнущ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *