Зыуэ щыт Урысей партым иригъэжьа «Выбирай своё» проектым ипкъ иту,
Хьэбэз жыпс заводым «Технологие зыужьыныгъэ: дакIэлъымыжэу дазэрыте-
жын» зи фIэщыгъэцIэ зэIущIэ щекIуэкIащ.

Абы хэтащ КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэу Щынахъуэ Кърым, Гуэнэ Игорь, Къардэн Фатимэ, «Зыуэ щыт Урысей» партым и хэгъуэгу исполкомым и тхьэмадэ Джамбаев Руслан, республикэм промышленностымкIэ, энергетикэмрэ транспортымрэкIэ и Министерствэм и лэжьакIуэхэр, «Мой бизнес» купсэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр.

ЗэIущIэм ипэ къихуэу, хьэщIэхэм зыщагъэгъуэзащ заводым къыдигъэкI продукцэм, иужьрей илъэсхэм зыужьыныгъэу абы игъуэтам. Абы нэхъ куууэ щигъэгъуэзащ заводым и генеральнэ унафэщI КIытIэ Аслъэн. IуэхущIапIэм къызэщIиубыдэ цех зыбжанэм къыщIагъэкI продукцэм,
къагъэсэбэп технологиещIэхэм, лэжьыгъэ зэкIэлъыкIуэкIэм къахутепсэлъыхьащ унафэщIыр.
Илъэс 30 хъуауэ лажьэ заводым къэралым и ухуэныгъэ сатум и лъэр быдэу щигъэуващ. Иджырей зэманым мыбдежым къыщыщIагъэкI ухуэныгъэ пкъыгъуэ 40-м щIигъу, нэрыбгэ 400-м нэхърэ нэхъыбэ що лажьэ. IуэхущIапIэр нэхъ лъэрыхь зэрыхъур, зэрефIакIуэр нэIурыт яхуэхъуащ
къеблэгъахэм.

Заводым и къызэгъэпэщакIуэ, унафэщIхэм я Советым и тхьэмадэ Аргун Олег заводым лэжьыгъэр
зэрыщаухуэм, зэрекIуэкIым, «лэжьапIэт-лэжьакIуэ» зэхущытыкIэхэм къытепсэлъыхьащ.
— Заводым и лэжьыгъэр зэрыдухуэ лъандэрэ ди пщэрылъ нэхъыщхьэщ лэжьакIуэм и гуащIэм хуэфащэ пщIэр лъыгъэсыжыныр. ЛэжьакIуэ гупым я пащхьэ щыдиIэ социальнэ жэуаплы-
гъэр зэрытIыгъыным дыхущIокъу. Ди IуэхущIапIэм лъэкIыныгъэу нобэ иIэр зи фIыщIэр лъэпкъ куэду зэхэт ди лэжьакIуэ гупращ, — къыхигъэщащ Аргун Олег.

УнафэщIым жиIам и щыхьэту, хьэщIэхэм зыщагъэгъуазэ лэжьакIуэ гупым я шхапIэ зэтегъэпсыхьам, зыгъэпсэхупIэ щIыпIэм — псыутх зыхэт утыку дахэм, видеоэкранкIэ къызэгъэпэща сценэм, щысыпIэхэм. Псори цIыхум и гур къэзыIэтын, и лэжьыгъэр хуэзыгъэтыншын Iэмалщ. «Зыуэ щыт Урысей» партым къыбгъэдэкIыу Гуэнэ Игорь «Выбирай своё» проектым и нагъыщэмрэ (вым-
пел) «Добросовестный работодатель» сертификатымрэ хуигъэфэщащ Хьэбэз жыпс заводым. Къыхэгъэщыпхъэщ хэгъуэгум деж щыяпэрейуэ мы заводым ар зэрылъысар.
— «Выбирай своё» проектым и мыхьэнэщ производителым и лэжьыгъэр къыхэтлъытэныр. Абы къинэмыщIауэ, гу ялъыттэн хуейщ къызэрыкIуэ лэжьакIуэхэм: абыхэм я пщIэр Iэтыным, я гуащIэдэкI лэжьыгъэр тхъумэным, дгъэгушхуэным. Мы нагъыщэхэм я купщIэр — лэжьакIуэ гуп-
хэм, гуащIэдэкIым и ветеранхэм, гуащIэдэкIым и цIыхум я пщIэр едгъэгъуэтыжынращ. Абы ехьэлIауэ Аргун Олег, абы къызэригъэпэща заводым лъэкI къигъанэкъым, — къыхигъэщащ депутатым.

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *