Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыным хуагъэнэІуа гъатхэпэм и 15-17 махуэхэм къэнэжа щІа-
гъуэ щыІэкъым. Абы хуэкІуэу лэжьыгъэшхуэ зэфІэха хъуащ, ауэ иджыри зэнагъэсын, зыкІэлъыплъыжын хуей Іуэхухэр хэхыпІэ участкэхэм яІэщ.
Абыхэм теухуауэ, я Іуэхухэр зыІутым дыщегъэгъуазэ Хьэбэз район ТИК-м и пашэ Къумыкъу Ларисэ.
— «Мобильный избиратель» Іэмал къулейр мы гъэм нэхъыбэу къагъэсэбэп хуэдэщ. Дауэ щыт Хьэбэз районым деж а Іуэхур?
— ЦІыхур здыщІэтхам пымылъу, хэхыгъуэ махуэм здэщыІэм, здыщыпсэум деж Іэ щиІэтынымкІэ Іэмал хьэлэмэтщ «Мобильный избиратель» Iэмалыр. Мы гъэм щІышылэм и 29-м едгъэжьауэ йокІуэкІ
«Мобильный избиратель» ІэмалымкІэ лъэІу тхылъхэр къэщтэныр. Ар гъатхэпэм и 11-м нэгъунэ зэпымыууэ дгъэкІуэтэну лэжьыгъэщ. Мобиль нэ ІэмалхэмкІэ Іэ зыІэтыну хуейм къызыхихын иІэщ: и къалэныр щызэфІигъэкІыфынущ МФЦ-м, ТИК-м, «Госуслуги» порталым. Гъатхэпэм и
6-м щегъэжьауэ УИК-хэм дежи апхуэдэ лэжьыгъэр щекІуэкІынущ. МытпІалъэм ехъулІэу (гъатхэпэм и 4-м) нэрыбгэ 1755-м къагъэсэбэпагъэххэщ «Мобильный избиратель» Іэмалыр икІи я лъэІу тхылъхэр апхуэдэу къатащ. Ар тыншщ икІи псынщІагъуэщ, хэхакІуэм и зэманыр къыхудэзы-
гъахуэщ.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *