Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и еханэ зэхуэшэсыгъуэм и къыкIэлъыкIуэ 53-нэ сессием хэта депутатхэр спикер Иванов Александр и унафэм щIэту Iуэху 20-м щIигъум хэплъащ. Федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэр зэрахъуэжам къыхэкIыу, зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ республикэм и хабзэ щхьэхуэхэм.

«Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и депутатхэр хэхыным теухуа» хабзэм и 20 статьямрэ 51-нэ статьям и япэ Iыхьэмрэ зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ.ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «Къэрэшей-Черкесым и ХэхакIуэ комис­сэм теухуа», «Къэрэшей-Черкес Республикэм и референдумым теухуа» хабзэхэм.«Къэрэшей-Черкес Республикэм и граждан къулыкъум теухуа» хабзэ­ри нэгъуэщIу ягъэпсащ.ЕджэгъуитIкIэ къащтащ «Къэрэшей-Черкесым и концессионнэ зэгу­рыIуэныгъэхэм я къэухьхэм ит хабзэкъэгъэщI тхылъым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуа» хабзэм и проектыр.

«Къэрэшей-Черкес Республикэм и хабзэкъэгъэщI тхылъ щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуа» хабзэм и проектыр къащтащ.ЕджэгъуитIкIэ депутатхэр арэзы  техъуащ «Ветеранхэм я категорие щхьэхуэхэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ ягъэгъуэтыным теухуа» республикэ хабзэм и 3.2 статьям еIэзэщIэ­ным теухуа» республикэ хабзэм и проектым.

КъЧР-м и къэрал унафэщI къулыкъухэм чэзууншэу, псом япэу ира­гъэблэгъэну хуит цIыхухэр ягъэбел­джылащ. Апхуэдэщ:— добровольческэ къызэгъэпэщыныгъэхэм хэтхэр, Урысей Феде-рацэм IэщэкIэ Узэда и Къарухэм хуагъэува къалэнхэр гъэзэщIэным щхьэпэу, зауэ операцэ хэхам (СВО-м) и къэухьхэм иту Украинэм и щIыналъэхэм, Донецк, Луганск ЦIыхубэ Республикэхэм 2022 гъэм мазаем (фев­ралым) и 24-м щегъэжьауэ, Запорожскэ, Херсон областхэм 2022 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 30-м къы­щыщIэдзауэ щыIэхэр;

— Донецк, Луганск ЦIыхубэ Республикэхэм я къэрал власть къулыкъухэм я унафэкIэ Донецк ЦIыхубэ Республикэм IэщэкIэ Узэда и Къарухэм, Луганск ЦIыхубэ Республикэм и ЦIыхубэ мылицэм, а республикэхэм я дзэ  пакIэхэм хэту 2014 гъэм накъыгъэм (майм) и 11-м къыщегъэжьауэ зауэхэр;— Урысей Федерацэм IэщэкIэ Узэда и Къарухэм, Украинэм и щIыналъэ-хэм, Донецк, Луганск ЦIыхубэ Республикэхэм 2022 гъэм мазаем (февралым) и 24-м къыщегъэжьауэ, Запорожскэ, Херсон областхэм 2022 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 30-м щегъэжьауэ щекIуэкI зауэ операцэ хэхам щагъэува къалэнхэр гъэзэщIэным щхьэпэ организацэхэм зэгурыIуэныгъэ ядэзыщIахэр.

Депутатхэм къащтащ Къэрэшей-Черкесым и къэрал нагъыщэхэм щIагъу фIыщIапщIэхэр хэгъэхъуэным теухуа унафэхэм я проектхэр. Псалъэм и жыIэгъуэкIэ, «Къэрэшей-Черкес Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIа­гъэхэм папщIэ» Орденым хущIагъу ахъшэр сом мин 50-м икIынурэ сом мин 75-м нэсынущ. «ЩIыхь зиIэ», «ЦIыхубэ» щIыхьыцIэхэм зэ етыгъуэу хущIагъу ахъшэр сом мини 10-р сом мин 20 хъунущ.

ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *