«Герои компании ОГЭ» зи фІэщыгъэцІэ акцэм ипкъ иту, Хьэбэз районым и ад-министрацэм егъэджэныгъэмкІэ и къудамэм къыбгъэдэкІа дэфтэрыр и лъа-бжьэу, районым ит курыт еджапІэхэм мазаем и 12-28 махуэхэм лэжьыгъэ хэха щекІуэкІащ. Ар теухуауэ щытащ е 10-11-нэ классхэм хэс еджакІуэхэр, ОГЭ экзаменхэр зыпэщІэкІахэр апхуэдэ щІэныгъэ гъэунэхуныгъэхэр къызыпэщыт, е 9-нэ классхэм щеджэхэм япсэлъэныр, мастер-классхэр ирагъэкІуэкІыныр. Апхуэдэу, Беслъэней къуажэ курыт еджапІэм зэІущІэ щекІуэкІащ. Унэж Зулифэ зи класс унафэщІ е 11-нэ классыр, е 10-м хэсхэри яІущІащ е 9-нэ классхэм щеджэ еджакІуэ 24-м. Зэпсэ-лъэныгъэр теухуауэ щытащ къапэщыт ОГЭ-м. Класс унафэщІыр къызэрыддэгуэша-щи, и нэхъыбэу еджакІуэхэр зэпІэзэрыту бгъэдохьэ мы Іуэхум, экзаменхэм щы-шынэу, пІейтеиныгъэ егъэлея ядэплъагъукъым, ауэ жэуаплыгъэри зыщагъэгъупщэкъым. Апхуэдэ щытыкІэм щхьэмыпэкІэ къанэкъым, атІэ, еджакІуэ нэхъыжьхэм ягъэунэхуагъэххэмкІэ нэхъыщІэхэм ядэгуэшэн лэжьыгъэр. Зэпсэ-лъэныгъэм къыпэкІуэ сэбэпщ ОГЭ-р къызыпэщытхэм щытыкІэ псори тыншу къагурыгъэІуэныр, я зэфІэкІхэмкІэ фІэщхъуныгъэу яІэр щІэгъэбыдэныр, экзаменхэм зыхуагъэхьэзырынымкІэ Іэмал зэхуэмыдэу щыІэхэр яжеІэныр, икІэм-икІэжым — балл лъагэхэм хуэгъэпабгъэныр.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *