УФ-м и Президентым и УнафэкІэ, Украинэм ди къэралым зауэ операцэ хэхар зэрыщригъажьэрэ, мащІэкъым ди хэкуэгъуу, лъэпкъэгъуу абы хыхьар. Дэтхэнэми и зэхэщІыкІ лъагэм хуэфэщэн лІыгъэрэ хахуа­гъэрэ къагъэлъагъуэ. МащІэкъым контракткІэ къу­лыкъу щІэнми пэрыувар.

Контракт къулыкъум ехьэлІа щытыкІэхэм, абыхэм щІэуэ халъхьам, Іуэхухэр зэрызэкІэлъыкІуэм дыщагъэгъуазэмэ ди гуапэу захуэдгъэзащ республикэ военкоматым щылажьэ, контракт къулыкъум дэкІынухэр къыхэхынымкІэ пунктым. Ди упщІэхэм жэуап къритащ тест щІынымкІэ офицер, КъЧР-м контракт къулы­къум кІуэнухэм ядэлэжьэ­нымкІэ пунктым щылажьэ, лейтенант Скоморох Владимир Владимирович.

— Сыт щыгъуэ лэжьэн щІидза контракт ІуэхухэмкІэ пунктым, сыт хуэдэ и къалэнхэр?

— 2023 гъэм мэлыжьы­хьым и 15-м лэжьыгъэр щІэддзащ. Къэрэшей-Черкесри, гъунэгъу хэгъуэгухэри апхуэдэ пунктхэмкІэ къызэгъэпэщащ. Абы кон­трактникхэр къыхэхынри, я Іуэхухэр щхьэхуэу зехуэнри нэхъ тынш ищІащ. Языныкъуэм къащохъу контракт къулыкъум дэкІыну хуей дэтхэнэри дашу. Ар апхуэдэу Іуэху псынщІэ цІыкІу

 къым. ЛъэІу тхылъыр къыдэзыхьэлІам гъэунэхуныгъэ, щІэплъыкІыныгъэ зэ­хуэмыдэхэр дыдогъэкІуэкІ. Апхуэдэщ медицинэ щІэплъыкІыныгъэр. Абы и лъэныкъуэкІэ пылъхьэ къы­хуамыщІамэ, пунктым къегъэзэжри профессиональнопсихологическэ тест дыдогъэкІуэкІ. Медицинэ щІэплъыкІыныгъэри нэхъ псын

 щІагъуэ хъуащ иужьрей зэманым. Жэщ-махуэм къриубыдэу, Унафэм и проектыр догъэхьэзыр. Абы арэзыныгъэ игъуэта нэужь, контракт къулыкъум дэкІым хэгъуэгу ахъшэ къраты­нымкІэ лъэІу тхылъ етх, псори къыздетхэкІа дэфтэрхэр ІэщІыдолъхьэ, имыцІыху псоми щыдогъэгъуазэ. Резерв батальонхэм доунэтІри, абдежхэм щагъэхьэзыр контрактникхэр. Ямыгъэхьэзырауэ, и зэфІэкІ, и псэ щытыкІэ ямыгъэунэ­хуауэ, СВО-м хагъыхьэкъым.

Дзэхэм къабгъэдэкІыу къагъакІуэ разнарядкэхэм тещІыхьауэрэ, контрактникым адэкІэ къулыкъу зди­щІэнум яунэтІ.

— Контрактникыр гъуэгу техьэным махуэ дапщэкІэ хуагъэхьэзыррэ?

— Махуищым къриу­быдэу хьэзырын хуейщ. Махуитху щетт щыІэщ, и унагъуэ Іуэхухэр зэлъэщІигъыхьэнымкІэ, къыздыІукІыж лэжьапІэм и Іуэхухэр щызэригъэзэхуэнымкІэ щытыкІэ хэха къыщыувкІэ. Псалъэм папщІэ, и нэІэм сы­маджэ щІэтмэ, абы и Іуэхухэр тынш зэрыхъунум хуэ­дэу зэригъэзэхуэн хуейщ.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *