Зы гъуэгуанэр зэдэзыгуэш

ЦIыхум хэкупсэ-лъэпкъыпсагъэр, лIыхъужьыгъэр къыхуэушыным куэд хуейкъым, ар унагъуэм лъапIагъэ нэхъыщхьэу щилъкIэ.Аслъэныкъуэхэ Мухьэдинрэ Риммэрэ я щIалиплIыр зыщIапIыкIар апхуэдэ щапхъэмрэ адыгэлIым къыдекIуэкIын хуей гъэсэныгъэ нэсымрэщ.

 БалигъыпIэм иува щIалэхэми ягъэщыпкъащ адэ-анэм къыбгъэ­далъхьа гъэсэныгъэмрэ хьэл-щэн екIумрэ. Дэтхэнэми хузэфIэкIащ я лэжьыгъэкIи, я Iуэху еплъыкIэкIи цIыхухэм пщIэ къыхуащIу, я жыIэм лъабжьэ иIэу ягъэпсыну.

Нобэ зи гугъу фхуэтщIынур зэкъуэшхэм я нэхъыжь Аслъэнрэ абы къыкIэлъыкIуэ Арсенрэщ. ЩIалэхэр Украинэм щекIуэкI зауэ операцэ хэхам лIыгъэрэ хахуагъэ­рэ къыщагъэлъагъуэу щыIэщ. Ахэр ирокIуэ я адэшхуэ Аслъэныкъуэ Сэфэдин Хэку зауэшхуэм къыщигъэлъэгъуа хэкупсагъэмрэ лIыхъужьыгъэ гъуэгумрэ. 1941-1945 гъэхэм адэшхуэр зыпэщIэта фэшиз­мэм и кIэрыхубжьэрыхухэм щIэблэр нобэ пэщIэ­увэжащ.

Зауэ операцэ хэхар зэрыщIидзэу, япэ дыдэ мобилизацэм хэхуахэм ящыщщ Арсен. И IэнатIэкIэ фронтыр зыхуэныкъуэ IэщIагъэлIу къалъытэри, къулыкъум ираджащ икIи зэуапIэ хьэлъэм и курыкупсэм Iууващ. Ди лъэпкъэгъум и лэжьыгъэкIи, и зауэ къулыкъу пщэрылъхэр нэгъэсауэ зэригъэ­защIэмкIи адэшхуэм и щIэблэу зэ­рыщытыр игъэщыпкъэжащ. Зауэ губгъуэм абы къыщигъэлъэгъуа гуеигъэмрэ хахуагъэмрэ къыхэкIыу  Суворов Александр и медалыр къыхуагъэфэщащ.

ШынэхъыщIэр зауэм щыIутым, Аслъэн Черкесск къалэм дэт, жьыкIэфэкIэхэм я Унэм и унафэщIым и къуэдзэу лажьэт. Ауэ, и къуэшыр СВО-м яша нэужь, Аслъэн зы ма­хуи псэхупIэ игъуэтакъым. И нэIэм щIэту къэтэджа и къуэшыр здэщыIэм езыри кIуэн хуейуэ абы къилъытэт. ИкIи, куэд темыкIыу, конт- ракткIэ Аслъэни Украинэм макIуэ.

Ар хуейт и шынэхъыщIэр здэ­зауэ щIыпIэм ихуэну. АрщхьэкIэ Арсен здэщыIэр нэхъ зэуапIэ хьэлъэхэм дежт, зауэ къулыкъум хуэ­мыIэкIуэлъакIуэхэр абыкIэ ягъа­кIуэтэкъым.

Зэкъуэшхэр зэхуэмызэурэ мазэхэр блэкIащ. Нэгум къыщIэгъыхьэгъуейщ махуэ къэс зэхуэзэну пабгъэ щIалэхэм я гум щыхъар.

Арами, зэкъуэшхэм я гугъапIэр къайхъулIащ. Ахэр зауэм здыIутым я насып къихьри, мызэ-мытIэу зэхуэзащ, зэрылъэгъуащ, хъыбархэмкIэ зэдэгуэшащ. Псэууэ, узыншэу зэуапIэм ущызэхуэзэ­ныр — сытым еплъыт хъун?!

Украинэ щIыналъэр лIыгъэ щIапIэ зыхуэхъуа дэтхэнэри Тхьэм я унагъуэхэм узыншэу кърихьэж, зэкъуэшхэри Тхьэм зэкIэримыхкIэ!

ХЬЭТАЙ Мадинэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *