Мы гъэм гъатхэпэм и 15-17 махуэхэм Урысей Федерацэм и президент хэхыныгъэхэр екІуэкІынущ. КъЧР-р федеральнэ мыхьэнэ зиІэ Іуэхушхуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ щытащ мазаем и 15-м
КъЧР-м и Избиркомым и пашэ Абазалиевэ Ларисэ цІыхубэ хъыбарегъащІэ Іэмалхэм я журналистхэм ядригъэкІуэкІа зэІущІэр.
— Сыт щыгъуи лажьэ УИК 249-рэ къызэдгъэпэщащ, пІалъэкІэ лэжьэнущ участки 3. Ахэр къыщызэІутхынущ сымаджэщым, Архъыз курортым и «Романтик»-м, СИЗО-м. Участкэ къэс видео кІэлъыплъыныгъэ ІэмалхэмкІэ къызэгъэпэщауэ лэжьэнущ. Черкесск щылэжьэнущ жылагъуэ кІэлъыплъыныгъэхэмкІэ Купсэ. Участкэхэм щІэтынущ КОИБ 44-рэ. Дапоплъэ Москва къикІыну экспертхэм. Ахэр Купсэм къинэмыщІауэ, къуажэ, къалэ къэс кІуэурэ, хэхыныгъэхэр участкэхэм зэрыщекІуэкІым зыщагъэгъуэзэнущ. Мазаем и 17-м щегъэжьауэ гъатхэпэм и 7-м нэгъунэ хэхыпІэ участкэхэм я комиссэхэм хэтхэм, нэрыбгэ миным нэсым, унагъуэрыкІыу къакІухьынущ, цІыхухэр хэхыныгъэ кампанэм щагъэгъуазэу, — жиІащ Абазалиевэ Ларисэ.
АдэкІи журналистхэр зэрыщигъэгъуэзащи, хэхыгъуэ махуэхэм УИК-хэр псори махуэщІ теплъэ иІэу
хуагъэхьэзырынущ. ЕкІуалІэ хэхакІуэхэр саугъэт гуапэхэмкІэ ягъэгуфІэнущ. Хэхауэ гулъытэ хуащІынущ япэ дыдэу хэхыныгъэхэм хэтхэмрэ зи ныбжьыр илъэс 80-м щхьэдэха хэхакІуэхэмрэ. Зи узыншагъэкІэ дагъуэ зиІэхэри хэхыныгъэхэм тыншу хэтыным и Іэмалхэр хузэфІагъэкІынущ. СВО-м щыІэхэр а щІыпІэхэм деж хэхыныгъэхэм хэтынущ. Хэхыныгъэхэр нэІурытрэ гурыІуэгъуэу щытын
папщІэ, хэхыпІэ участкэхэм щІэтынущ жылагъуэ кІэлъыплъакІуи 3, кандидатхэм яйхэр, аккредитацэ ящІа журналистхэр. А псоми я плъапІэу щытынур зыщ — хабзэр зыми имыкъутэн — хэхакІуэми, кандидатми, УИК-хэм я лэжьакІуэхэми.
ТУАРШЫ Ирэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *