УФ-м и Президентыр хэхыным теухуа Iуэхугъуэхэм кІэлъыплъакІуэхэр дэтхэнэ хэхыпІэ участкэми щылэжьэнущ. Мазаем и 1-м Къэрэшей-Черкес Республикэм и Жылагъуэ палатэм зэІущІэ щекІуэкІащ. Абы хэтащ хэгъуэгу Жылагъуэ палатэм и пашэ Ляшовэ Еленэ, республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ мыхыхьэхэкІ организацэхэмрэ я пашэхэр.

ЗэІущІэм къриубыдэу хэхыныгъэхэм зэрыщызэдэлэжьэнум теухуа ЗэгурыІуэныгъэ лъэныкъуэхэм зэдащІащ. Абы ипкъ иткІэрэ, хэхыныгъэхэр щекІуэкІкІэ граждан жылагъуэм къыбгъэдэкІа и лІыкІуэхэм кІэлъыплъакІуэм и къалэнхэр ягъэзащІэу хэхыпІэ участкэхэм щІэтынущ. Сыт, атІэ, ЗэгурыІуэныгъэ-дэфтэрым и мыхьэнэр, сыт хуэдэ къалэнхэр къахуэуврэ абы Іэпэ зэдыщІэзыдза лъэныкъуэхэм? Абыхэми тегъэчынауэ хэгъуэгу Жылагъуэ палатэм щытепсэлъыхьащ. ЗэгурыІуэныгъэм къызэщІеубыдэ зэчэнджэщыныгъэхэри, гупсысэхэмкІэ зэхъуэжэнри, лэжьыгъэм и нэхъыфІыпІэ Іэмалхэр гъэнэІуэнри. А псори щхьэпэнущ УФ-м и Президентыр хэхынымкІэ кампанэр екІуэкІыхункІи, хэхыгъуэ махуэхэми. Зэдэлэжьэныгъэм хэтынущ республикэм щыпсэу лъэпкъ къэскІэ я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лІыкІуэхэр, профсоюзхэр, мыхыхьэхэкІ псапащІэ жылагъуэ организацэхэр, щІалэгъуалэ, щІэнгъуазэ лІыкІуэхэр, Жылагъуэ кІэлъыплъакІуэ комиссэр. — Жылагъуэ палатэр — щІэплъыкІыныгъэ, зэгъэзэхуэныгъэ, жылагъуэ гупсысэхэр гъэнэІуэн, политикэ, граждан къэхъукъащІэхэр, Іуэхугъуэхэр зи нэІэм щІэт къулыкъуу щыткІэрэ, шэч хэлъкъым, лъэныкъуэгъазэ зыхуищІынукъым къэралымкІэ, абы щыпсэу дэтхэнэмкІи мыхьэнэшхуэ зиІэ Іуэхум — Президентыр хэхыным ехьэлІа кампанэм, хэхыныгъэхэм. Абыхэм хэтыну кандидатхэми, хэхакІуэхэми, лъэныкъуэ къэс я хуитыныгъэхэр хъума хъуным, и конституцэ лъэкІыныгъэхэр щызу къигъэсэбэпыным, хэхыныгъэхэм хабзэкъутэныгъэ къыхэмыхуэным папщІэ кампанэм дэІэпыкъуэгъушхуэ хуэхъунущ жылагъуэ кІэлъыплъакІуэхэр. Гу зылъытапхъэщ: зы кІэлъыплъакІуи кандидат щхьэхуэм и телъхьэу щытынукъым, абы папщІэ Іэ яІэтыным къыхуриджэнукъым, ифІ е и Іей жиІэнукъым. КІэлъыплъакІуэр — хэхыныгъэхэр нэІурытрэ хабзэр и тегъэщІапІэу екІуэкІыныр къызэзыгъэпэщхэм языхэзщ. ЗэгурыІуэныгъэр зэдэзыщІа лъэныкъуэ къэс абыкІэ щІигъэбыдащ иджы щыщІэдзауэ дызэрызэдэлажьэр. КъинэмыщІауэ, Жылагъуэ кІэлъыплъыныгъэмкІэ Купсэм и бжэхэр зэІуихащи, абы дэтхэнэми лъэкІыныгъэ ирет хэхыныгъэхэр зэрекІуэкІым зыщигъэгъуэзэнымкІэ, — жиІащ КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм и пашэ Ляшовэ Еленэ. ЖыІэпхъэщи, Жылагъуэ палатэмрэ НКО-мрэ хэхыныгъэ кампанэ къэс зэдэлэжьэныгъэ зэгурыІуэныгъэхэр зэдащІ. УФ-м и Президентыр хэхыным теухуа махуэхэм хэхыпІэ участкэхэм щылэжьэну кІэлъыплъакІуэхэр КъЧР-м и Жылагъуэ палатэм иригъэджащ. Экспертхэмрэ егъэджакІуэхэмрэ республикэм и район къэс щыІащ, кІэлъыплъакІуэхэм яхуэзащ, программэхэм зыщагъэгъуэзащ, хэхыпІэ участкэхэм къыщыхъункІэ хъуну щытыкІэхэм зэдыхэплъащ, зэпкърахащ. Фигу къэдгъэкІыжынщи, УФ-м Президентыр хэхыныр 2024 гъэм гъатхэпэм (мартым) и 17-м екІуэкІынущ. УФ-м и Центризбиркомым и къыхэлъхьэныгъэщ гъатхэпэм и махуищ 15,16,17-р хэхыныгъэхэм траухуэну. ЖыІэпхъэщи, УФ-м и Президентыр хэхыным махуищ теухуэныр мыр япэрейщ.

ТУАРШЫ Ирэ

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *