КЪЭРЭШЕЙЧЕРКЕС Республикэм и унафэм ипкъ иткІэрэ, республикэм щыщу СВОм щыІэ зауэлІхэм я унагъуэхэм властыр, къулыкъу зэхуэмыдэхэм я унафэщІхэр, Министерствэхэм я пашэхэр яІуощІэ. Зэпсэлъэныгъэхэм я фІыщІэкІэ нэхъ­ри гурыІуэгъуэрэ наІуэрэ мэхъу унагъуэхэр зыхуэ­ныкъуэр, дэІэпыкъуныгъэкІэ здапэджэжыпхъэ лъэныкъуэхэр, социальнэ хуэгъэкІуэтэныгъэу къалъысы­пхъэхэр. Илъэс кІуам ира­гъэжьа апхуэдэ зэІущІэхэм мы гъэми пащащ.

Апхуэдэу, щІышылэм и 29м Ищхъэрэ Кавказ къэ­рал академием, республи­кэм егъэджэныгъэмкІэ Министерствэм, министр Кравченко Иннэ и пашэу, зэІу­ щІэ щекІуэкІащ. Абы къра­гъэблэгъащ СВОм хэт за­уэлІхэм я унагъуэхэм къи­кІа, е 911нэ классхэм щеджэ еджакІуэхэмрэ абыхэм я анэадэхэмрэ, зи нэІэм щІэт балигъхэр. ЗэІущІэм къыхашащ республикэм и район къэс.

КъинэмыщІауэ, зэІущІэм хэлэжьыхьащ КъЧРм и военнэ комиссар Белобородов Сергей, «Защитники Отечества» фондым и хэгъуэгу къудамэм и уна­фэщІым и къуэдзэ Горбулёв Вадим, академием и япэ проректор Нагорная Галинэ, академием щІа­лэгъуалэ политикэмкІэ и проректор Дармывэ Аллэ, академием и приемнэ ко­миссэм и секретарь Акбаевэ Фатимэ, республикэм  егъэджэныгъэмкІэ и Министерствэм щылажьэхэр.

Е 11нэ классхэм щеджэхэр зэІущІэм очнэу, е 9нэм щеджэхэр — онлайн щІы­кІэу хэтащ.

ЗэІущІэм къриубыдэу еджакІуэхэмрэ абыхэм ящІыгъуа балигъхэмрэ щагъэгъуэзащ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральнэ Хабзэм ипкъ иту ВУЗхэм, колледжхэм щыщІыхьэкІэ къалъысы­пхъэ хуэгъэкІуэтэныгъэхэм, щагъэгъуэзащ еджапІэ нэ­ужьым зыщІыхьэну ВУЗхэм, колледжхэм я приемнэ ко­миссэхэм ирахьэлІапхъэ, гулъытэ хэха зыхуащІыпхъэ лъэныкъуэхэм, щІыхьа нэу­жьи къалъысыпхъэ соци­альнэ дэІэпыкъуныгъэхэм.

А псори ящымыгъуп­щэным, нэхъыфІу зыща­гъэгъуэзэным и Іэмал хьэ­лэмэту, зэІущІэм хэта дэт­хэнэми иратащ тхылъ зэдэ­да цІыкІухэр. Абыхэм ІыхьэІыхьэу, зэхэгъэкІарэ зэхэщІыкІыгъуэу къыщетхэкІащ жыхуэтІа псори.

КъинэмыщІауэ, министрым зэрыжиІащи, вацапзэпыщІэныгъэ даІыгъы­нущ мы гъэм курыт еджа­пІэхэм къыщІэкІхэми. Ари хьэлэмэту къащхьэпэнущ ныбжьыщІэхэм зыхуеджэ­нур, здеджэнур, зытегушхуэфынур къыхахынымкІэ.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *