«Россия» Дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-форумым ипкъ иту, щIышылэм и 11-м хэгъуэгум и Махуэ – Белгород областым и Махуэ — щекIуэкIащ. Къэрэшей-Черкесыр, къэралым и нэгъуэщI хэгъуэгухэм хуэдэуи, Белгородым щыпсэухэм щIэгъэкъуэн зэрахуэхъур къагъэлъагъуэу, «Белгород, наши сердца – с вами!» къыхуеджэныгъэр хэгъуэгум и стендым щытрадзащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Украинэм и къару Узэдахэм топышэхэр Белгород трагъэщащэ зэпыт.

КъинэмыщIауэ, гъэлъэгъуэныгъэм и унафэщIхэр, форумым еблэгъа хьэщIэхэри Белгородщинэм псэкIэ зэрыщIыгъур къагъэлъа­гъуэу удз гъэгъахэмрэ (тюльпан) гум и теплъэу щIа открыткэхэмрэ белгород стендым ирахьэлIащ. Акцэм и къызэгъэпэщакIуэхэм зэ­рыжаIэмкIэ, тюльпанхэр къыщIы­хахам и щхьэусыгъуэр – ахэр лъа­гъуныгъэмрэ насыпымрэ я да­мыгъэу зэрыщытращ.

«ФIыщIэ яхузощI нобэ ди стен­дым къеблэгъа цIыхухэм, щытыкIэ къэхъухэр псынщIэу ихъуэжыну зылъэкI Урысей Федерацэм и Президентым. ДэIэпыкъуныгъэ догъуэт. Пэжщ, щытыкIэр гугъущ. Ауэ псоми къыдгуроIуэ щхьэж и ищIэн хуейр, долажьэ. ТлъэкI къэ­дгъэнэнукъым текIуэныгъэр нэхъ щIэх зыIэщIэдгъэхьэн папщIэ», — жиIащ Белгород областым и губернатор Гладков Вячеслав.

Къыхэгъэщыпхъэщи, ипэкIэ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, жылагъуэ Iуэхузехьэхэр, динырылажьэхэр, депутат­хэр, артистхэр социальнэ зэпы­щIэныгъэхэм я IэмалкIэ Белгород хэкIуэда цIыхухэм я Iыхьлыхэм зэрахуэщыгъуэр щатхауэ щытащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2023 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м Белгород деж террор къэхъугъэ Украинэм щригъэкIуэкIащ.«Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм сащIыгъуу Белгород областым щыхэкIуэдахэм я Iыхьлыхэм дыв­дощыгъуэ. УIэгъэ хъуахэр икIэщIыпIэкIэ узыншэ хъужыну! Мамыру псэу цIыхухэм апхуэдэ хьэкIэкхъуэкIагъэ япщIэныр цIыхугъэншэщ», — ди республикэм и Iэтащхьэм.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *