ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу, Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм, курыт еджапIэхэм, Черкесск къалэм дэт, цIыхухэр къезышэкI автотранспорт предприятэхэм я унафэщIхэм машинэщIэ 33-м я IункIыбзэхэр яритыжащ. Апхуэдэу, ди хэгъуэгум къыIэрыхьащ еджапIэ автобус 15, «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» 12, жылагъуэ транспорту автобуси 6.

ИлъэсыщIэм ехъулIэу ята машинэщIэхэм щыщ я насып къихьащ Хьэбэз райо­ным хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ къуажэм дэт курыт еджа­пIэмрэ район сымаджэщымрэ.

— Нобэ къытхуащIа гулъытэм хуабжьу дыщы­гуфIыкIащ. ЕджапIэм диIэ автобусым нэрыбгэ 16-т ихуэр. ИлъэсыщIэм ехъулIэу къыдата автобусым тIысыпIэ щIыпIэ 31-рэ иIэщ. Абы и фIыгъэкIэ, зыщIыпIэ тшэн хуей хъумэ, сабий нэхъыбэ къызэщIед­гъэубыдэфынущ. Ар зэма­ным тегъэпсыхьа еджапIэ автобусщ. Нэхъыщхьэр аращи, сабийхэр шынагъуэн­шу къызэрепшэкIыну IэмалхэмкIэ къызэгъэпэщащ. Мыпхуэдэ илъэсыщIэ саугъэт къытхуэзыщIа ди унафэщIхэм фIыщIэ яхудощI, — жиIащ Али-Бэрдыкъуэ къуажэ ку­рыт еджапIэм и унафэщI Бахътыр Фаридэ.

От admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *